Αλλαγές στην καθομιλουμένη

Μετά και από τις τελευταίες εξελίξεις όπως προκύπτουν από την δικαστική ειδησεογραφία, αποφασίστηκε, όπως στα επίσημα έντυπα της Κυβέρνησης γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές:

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από δημόσιους φορείς, που αποσκοπούν στην προμήθεια υλικών ή/και υπηρεσιών προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους και που μέχρι τούδε ονομάζονταν “Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί” ή “Πλειοδοτικοί Διαγωνισμοί”, για χάριν απλούστευσης, από τούδε και στο εξής θα ονομάζονται “Μιζοδοτικοί Διαγωνισμοί”.

Οι δε προκριθείσες εταιρείες (μέχρι τούδε “Μειοδότριες” ή “Πλειοδότριες” αντίστοιχα) θα ονομάζονται “Μιζοδότριες Εταιρείες”

ikanak

View more posts from this author

Leave a Reply